top of page

Published a paper on rice-based oral vaccine "MucoRice" by our founder.

Edible Cholera vaccine made of powdered rice proves safe in phase 1 human trials Study points towards role of gut microbiome in vaccine effectiveness.


Yoshikazu Yuki, Masanori Nojima, Osamu Hosono, Hirotoshi Tanaka, Yasumasa Kimura, Takeshi Satoh, Seiya Imoto, Satoshi Uematsu, Shiho Kurokawa, Koji Kashima, Mio Mejima, Rika Nakahashi-Ouchida, Yohei Uchida, Takanori Marui, Noritada Yoshikawa, Fumitaka Nagamura, Kohtaro Fujihashi, Hiroshi Kiyono


bottom of page