top of page

Published a paper on norovirus

A Heterodimeric Antibody Fragment for Passive Immunotherapy Against Norovirus Infection


Yoshikazu Yuki, Shiho Kurokawa, Shintaro Sato, Ai Sasou, Naomi Matsumoto, Akio Suzuki, Naomi Sakon, Yuki Goda, Natsumi Takeyama, Tatsuya Miyoshi,

Harold Marcotte, Tomoyuki Tanaka, Lennart Hammarstrom, Hiroshi Kiyono
bottom of page