top of page

Dr. Nakahashi, a scientific advisor, has published a paper on nasal vaccines.A nanogel-based trivalent PspA nasal vaccine protects macaques from intratracheal challenge with pneumococciRika Nakahashi-Ouchida,Yohei Uchida,Yoshikazu Yuki,Yuko Katakai,Tomoyuki Yamanoue,Hiromi Ogawa,Yoshiko Munesue,Nozomi Nakano,Kouji Hanari,Takashi Miyazaki,Yuki Saito,Shingo Umemoto,Shin-ichi Sawada,Reshmi Mukerji,David E. Briles,Yasuhiro Yasutomi,Kazunari Akiyoshi,Hiroshi Kiyono


bottom of page